BELSŐ RENDSZABÁLYZAT

 

BEVEZETŐ:

A református iskola jó lehetőség arra, hogy segítse a szülőket és a gyülekezeteket abban, hogy valóra válthassák a gyermek keresztelésekor tett ígéretüket, amely szerint úgy nevelik és neveltetik őt  „hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szentháromság Istenben vetett hitéről a gyülekezet előtt”.

A  református iskola keresztyén közösség. Olyan hitvalló pedagógusokat feltételez, akik hivatásukat Istentől kapott küldetésnek tekintik. Életpéldájukkal, minden megnyilvánulásukkal keresztyénnyé, krisztusi emberré kívánják nevelni tanítványaikat, azaz diákjaikból öntudatos magyar reformátusokat kíván nevelni iskoláiban.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület kebelében működő református iskola olyan keresztyén iskola, amely a reformáció szelleméhez híven keresztyén embereket törekszik nevelni, akik:

 • Istennek a teljes Szentírásban foglalt igéjét életük egyetlen zsinórmértékének vallják és isteni kijelentésként tisztelik
 • eljutnak a bűnös embernek a kegyelmes Istennel való, új életet adó lelki találkozáshoz, és vallják, hogy egyedül Istennek ingyen kegyelméből, a Jézus Krisztusba vetett hit által van váltságuk, megigazulásuk és üdvösségük ( életük, boldog életük és örök életük)
 • a Szentlélek belső bizonyságtétele alapján teljes hittel és engedelmességgel önmagukra nézve úgy kutatják a Szentírást, hogy megtalálják életük értelmét, azt a módot, ahogyan életüket Isten dicsőségére és embertársuk javára szentelhetik.

A tanár és a diák egymást Krisztusban testvérnek tekinti.

MITŐL REFORMÁTUS EGY ISKOLA ?

A gyermeket adottságaival együtt Isten ajándékának tekintjük.

A nevelés alapvető színtere a család. Az iskola nem csorbíthatja a szülők jogait, és nem vállalhatja át a kötelességeiket. Munkája hatékonyabb, ha nevelési céljainak, módszereinek megválasztásában, megvalósításában együttműködik a szülői házzal.

Az iskola olyan hatályos jogszabályok alapján működő, közösség által fenntartott és a család által választott intézmény, amely:

 • a gyermek fejlettségét és hosszú távú érdekeit figyelembe veszi
 • a meghatározott célrendszer jegyében kiválasztott, kipróbált művelődési anyagot közvetít
 • személyiségfejlesztésre irányulóan, rendszeresen, módszeresen és folyamatosan készíti fel a gyermekeket az életre
 • szakképzett pedagógusokat alkalmaz
 • a gyermekvilág védettsége érdekében a külvilágtól bizonyos mértékig elszigetelt

Az egyház, mint Jézus Krisztus teste, híveinek közössége, Urától azt a feladatot kapta, hogy az Istennel való szövetséget megtartsa, az evangéliumot terjesztve kereszteljen és a keresztyéneket istenfiúságuk tudatában nevelje az ahhoz illő életre ( Máté 28, 19-20).

A szülők a gyermek keresztelésekor megfogadják, hogy úgy nevelik és neveltetik őt, hogy felnövekedvén, hitéről maga önként tegyen vallást a gyülekezet előtt.

A keresztyén iskola jó lehetőség az egyház küldetésének és a szülők, keresztszülők fogadalmának teljesítésére. Sajátos értékrendjevél, kiegészítő tananyagával, tantervi, óratervi hangsúlyeltolódásaival és módszereivel elősegíti, hogy a gyermekből egészséges, jellemes, művelt, keresztyén ember váljék.

A hit Isten ajándéka, hallásból van, ismeretekre, élményekre, tapasztalatokra épül.

A keresztyén iskola hitvalló pedagógusokat feltételez, mivel személyiségfejlesztő tevékenységében központi szerepet kap a hit kegyelmi ajándékának elfogadására való felkészítés, elsősorban személyes példaadás által.

 NEVELÉSI CÉLJAINK

            A Zilahi Református Wesselényi Kollégium nevelési célja, hogy öntudatos magyar reformátusokat, azaz olyan reformátusokat neveljen, akik:

 • hisznek abban, hogy „úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbene el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (Ján 3, 16)
 • elfogadják, hogy Isten kiválasztotta őket, és ha Tőle kérnek segítséget, a Lélek alkalmassá teheti őket feladataik elvégzésére
 • törekednek önmaguk és környezetük megismerésére, megóvására, jellemük, erkölcsi ítélőképességük és ízlésük fejlesztésével, a jó és rossz, az igaz és hamis, a szép és rút egyre biztosabb megkülönböztetésére, a különböző tudományterületeken és a művészetekben a valódi értékek felismerésére és tiszteletére
 • a magyar kultúrát – elsősorban rendkívül gazdag anyanyelvünket és népi kultúránkat – megbecsülik, tisztán megőrizni, gazdagítani és továbbadni kívánják
 • életének zsinórmértéke a Szentírás, valamint ősi hitvallásaink: a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás

 

Az iskola a nem református vallású diákjait öntudatos magyar keresztyénekké kívánja nevelni. Lehetővé teszi számukra saját vallásuk, felekezetük hitvallásainak és tanításainak megismerését. Ugyanakkor elvárja tőlük a református értékek ismeretét és tiszteletét is.

A fenti célok elérésének  érdekében a Zilahi Református Wesselényi Kollégium feladatának tűzte ki, hogy imádsággal, igényes nevelő–oktató munkával a magyar református iskolák hagyományainak, a keresztyén közösség nevelő erejének, a legfejlettebb tudományos és technikai eszközöknek, valamint a családokkal és gyülekezetekkel kiépített gyümölcsöző kapcsolatoknak a felhasználásával a lehető legtöbbet tegye meg azért, hogy minden növendéke fel tudja mutatni azokat a képességeket, amelyeket csak ő maga kapott a Teremtőjétől.

Jézus Krisztus missziói parancsa, hogy „… tegyetek tanítványokká minden népeket ….” (Máté 28, 19) nem csupán az egyháznak, hanem a családnak és  az iskolának is szól.

 

 

ISKOLAI RENDSZABÁLYZAT

A TANULÓ JOGOSULT

 • rendeltetésszerűen használni az iskola épületét és felszereléseit (tantermek, könyvtár)
 • ösztöndíjat kapni az érvényes rendelkezések szerint
 • képviselni az iskolát tantárgyversenyeken és sportversenyeken
 • az eredményes munkát jutalmazó szokásos díjak mellett hazai és külföldi kirándulásokon, üdüléseken és vetélkedőkön részt venni
 • tudományos, művészeti és más alkotótevékenységet kifejteni az iskola támogatásával
 • szórakozni az iskolában szervezett rendezvényeken

A TANULÓ KÖTELEZETTSÉGEI

 • az iskolai egyenruhát a belső előírásnak megfelelően viselni
 • részt venni a tanórákon és más kötelező tevékenységeken
 • tanulni legjobb képessége szerint
 • az iskolában és az iskolán kívül példás magatartást tanúsítani
 • szüleit, tanárait, az iskola személyzetét, osztály – és iskolatársait tisztelni
 • segíteni a rászorulókon, illedelmesen köszönni
 • megismerni hazánk, nemzetünk, városunk és iskolánk töténetét, kiemelkedő személyiségeit, ápolni az iskola hagyományait
 • vigyázni az osztályterem és iskola rendjére, tisztaságára, bútorzatára, a felszerelésekre, a falakra
 • hétköznapokon az iskola elvárásainak megfelelően öltözködni, egyenruhát vagy az  egyenruhát  kiváltó ünnepi öltözetet kötelezően viselni
 • az iskolaünnepeken ünnepi öltözetben megjelenni (fehér ing, sötét szoknya, nyakkendő, öltöny)
 • órákon, rendezvényeken pontosan megjelenni
 • igazolni a hiányzásokat
 • betartani a törvényeket és szabályzatokat
 • részt venni a hetet kezdő és záró áhítatokon
 • az oktatási napot imával kezdeni
 • betartani a közlekedési szabályokat
 • betartani az egészségügyi előírásokat
 • szolgálatosság esetén maradéktalanul teljesíteni a rábízott feladatokat

NEM SZABAD

 • egyenruha vagy az azt helyettesítő ünnepi öltözet nélkül iskolába jönni
 • kirívó, egyenruhát kiegészítő öltözetet viselni
 • kirívó frizurával és sminkkel iskolába jönni
 • a tanórákat és más iskolai tevékenységeket bármilyen módon zavarni
 • a tanárokkal illetve az iskolai személyzettel tiszteletlenül beszélni vagy viselkedni
 • diáktársakkal szemben bántóan viselkedni, illetlenül beszélni, csúfolódni, hamisan tanuskodni, verekedni
 • az iskola folyosóin és a mellékhelységben szaladgálni, lökdösődni, kiabálni, akadályozni, felülni a fűtőtestekre, padokra
 • az osztálytermekben szemetelni, rongálni a székeket, padokat, a falakat firkálni és a padokban szemetet hagyni
 • becsengetés után folyosókon és mellékhelységekben tartózkodni
 • az épületből a tanítás ideje alatt engedély nélkül kimenni
 • cigarettázni az iskola területén és környékén (az udvaron, a bejárat előtt, az illemhelyen, stb.)
 • szeszes italt, kábítószert fogyasztani az iskola területén és környékén, vagy másokat fogyasztásra bírni
 • kocsmákba, szerencsejáték – termekbe járni és ott időzni
 • nem hivatalos szerencsejátékokban részt venni (kártyázni)
 • fegyver típusú felszereléseket (tőr, boxer, gázspray) viselni és behozni az iskolába
 • rendőrségi vizsgálatot maga után vonó vagy vonható dolgokban részt venni
 • közerkölcsöt sértő szavakat használni
 • tanórákon mobiltelefonokat használni
 • hang- és videofelvételeket rögzíteni tanórákon és szünetekben az iskolához tartozó helységekben

JUTALMAK

 • dicséret szóban és írásban
 • jutalomtárgyak (pl. könyvek)
 • év végi jutalmazás
  • I díj feltétele: 9,50 –es átlag, 10 – es magaviselet
  • II díj feltétele: 9,00 – es átlag, 10 – es magaviselet
  • III díj feltétele: 8,50 – es átlag, 10 – es magaviselet
  • Dicséret feltétele: 8,00 – as átlag, 10 – es magaviselet
  • a végzős osztályok azon tanulója, aki a négy év átlaga alapján a legjobb, és magaviselete 10 –es, évfolyamelsői kitüntetést kap
  • jutányos vagy díjmentes részvétel kirándulásokon, táborozásokon

FEGYELMI MEGROVÁS

 • figyelmeztetés
 • szóbeli megrovás
 • írásos osztályfőnöki és / vagy igazgatói megrovás
 • ösztöndíj megvonása
 • 3 – 5 napra való kicsapás (esetleg más osztályba való áthelyezés)
 • az iskolából való végleges kicsapás (az ide vonatkozó érvényes tanügyi törvények szerint)

A fegyelmi megróvást a magaviseleti jegy megfelelő levonása kíséri!

TOVÁBBI SZABÁLYOZÁSOK

 • táncos összejövetelt csak osztály– vagy diákszervezet rendezhet az iskola vezetőivel megbeszélt rend szerint
 • hiányzások kérdése:
  • a hiányzásokat bevezetik a naplóba
  • az a tanuló, aki az óra kezdetekor nincs bent a tanórán hiányzónak számít
 • hiányzások igazolása:
  • betegség esetén orvosi igazolással
  • rendkívüli családi események esetén szülői igazolással
  • az igazolás elfogadása az osztályfőnök hatáskörébe tartozik
 • 10 igazolatlan hiányzás esetén az osztályfőnök köteles 9– es magaviseleti jegyet adni
 • 20 igazolatlan hiányzás esetén 8,00 –as magaviseleti jegy
 • 30 igazolatlan hiányzás esetén 7,00 –es magaviseleti jegy
 • 40 igazolatlan hiányzás (vagy 30% egyetlen tantárgyból) kicsapást von maga után
 • 120 igazolatlan hiányzás elérése esetén a tanuló csak az igazgatóság engedélyével folytathatja tanulmányait
 • Testnevelésből felmentettek kötelesek időben behozni az igazoló iratokat, illetve kötelesek a testnevelés órán megjelenni, és elvégezni olyan nem testnevelési típusú feladatokat, amelyeket a tanár rájuk bíz.

 

BARA LAJOS – ISTVÁN

igazgató

 Regulament Intern 2023 – 2024